Drenering

Grunnmuren på de fleste hus er gravd ned i terrenget, helt eller delvis. Huset står med andre ord i en grop. I en slik grop vil det samle seg vann, regnvann, snø som smelter, grunnvann, vann fra taket og terrenget omring.
Dette vannet må ledes vekk fra grunnmuren, ellers vil nivået på huset under terrenget bli ubeboelig. Det vil bli sopp / fukt på muren inne, og råte på treverket. Ja hele huset vil bli ubeboelig etter hvert.
Alle hus har opprinnelig et opplegg for å frakte vekk vannet, men dette opplegget har en viss levetid, og må fornyes etter ca 50 år, alt etter hvor godt det er bygget.

Opplegget for å føre vann vekk fra en grunnmur bør i prinsippet være slik:

Rundt grunnmuren må det ligge drensrør, godt under innvendig gulv. Drensrørene som er perforerte (slisser som vann kan renne inn i) legges til en sandfangkum eller en husdrenskum. 2 begreper, samme sak. Her skal grus, jordpartikler, løv etc bunnfelle seg. Det reine vannet ledes videre via en dykker (et rør som stikker godt ned i kummen, under vannnivået. Hensikten med den er å bare lede rent vann ut av kummen, ikke smuss som flyter på toppen av vannspeilet) og rør som ligger ut til kommunal overvannsledning,. Eller det kan ledes til et fodrøyningsbasseng, hvor vannet kan finne naturlige veier i terrenget.

Vann fra taket eller rister, ledes i tette rør til samme kum. Det er svært viktig at vannet fra taket ikke ledes ned i bakken, langs grunnmuren, og ned på drensrørene. Fordi dersom drensrørene tetter seg, eller ikke klarer på ta unna vannet, vil det stå store mengder vann og presse mot muren, helt unødvendig, og med stor fare for skader på bygningen.

Alt vann som er mulig å samle opp, bør ledes vekk fra huset i tette rør.

Det vannet som drensrørene skal ta seg av, er bare det vannet som vi ikke klarer å samle opp, det er først i husdrenskummen det er samlet, herfra legges det tette rør.

Mange har taknedløp som fører rett ned i bakken ved grunnmuren. Dette er, som beskrevet ovenfor, en svært dårlig løsning. Selv om det ikke er pent, legg i hvert fall rør oppå bakken og led vannet vekk fra huset.

Det aller beste er at det er fall vekk fra huset på alle sider, slik at overflatevann renner vekk fra huset. Det er ikke alltid mulig. Vi må akseptere at noe renner mot grunnmuren. Da må det håndteres slik at det ikke gjør skade.

Det gjøres, som nevnt ovenfor, ved å legge drensrør rundt grunnmuren, og lede vannet vekk fra gropa grunnmuren står nede i.

Men det er ikke nok?

Muren må være tett, er det sår i betongen eller leca-steinene må sårene / sprekkene repareres. Eventuelt må hele grunnmuren smøres med dertil egnet stoff. Stoffet som brukes må være brukbart i forhold til det som er brukt på muren før.

Alt som har med selve muren å gjøre, bør besiktes, utføres av faglært murer, eller etter anvisning fra han. Ikke hør på naboens eller andres lekmannsråd!

Når muren er sikret, klees den med drensplater av plast. De fåes på rull. På ene siden er det knotter, disse legges mot muren.

Deres hensikt er å lage et luftrom, hvor fuktighet / kondens kan trekke vekk. Øverst, i terrenghøyde avsluttes det med en list, som holder på platene, og hindrer smuss å komme mellom muren og platene.

Drensrøret i bunn, pakkes inn i grus / singel uten finstoffer. Mot jord og leire legges det fiberduk, denne hindrer at massene blander seg og slipper samtidig gjennom vann.

Mot plastplatene legges det drenerende masser, det vil si, ikke jord eller leire. Det aller beste er rein grus / singel ( fra 4 til 22 mm størrelse på kornene) om det er støøre steiner i massen som fylles mot platene, må en først fylle et sjikt med nevnte singelfraksjon, for å beskytte platene.

Hensikten med singelen er at vannet ikke skal renne helt inn til muren men trekke ned til drensrørene før det kommer til muren. Takvann ledes ned i tette rør, som legges i singelen med fall mot husdrenskummen, eller der en vil ha det.

Det er og mulig å isolere veggen, samtidig som en skifter dreneringen. Det kan monteres isolasjonsplater utenpå drensplatene, eller en kan fjerne alle massene, og pumpe inn leca-kuler.

Det må også legges til at det er andre varianter av materialer på markedet. Det som er skrevet her er ment som en enkel hjelp for den som føler at en trenger det.

Det aller beste tipset jeg kan gi til huseiere er: ikke la takvannet renne ned langs muren på huset, led det ut, og vekk fra huset. Når noen har fukt i kjelleren et sted, er det som regel i nærheten av et taknedløp.

Vi besikter, og gir pris på dreneringsarbeider. Prisen avhenger av mange faktorer.

Kontakt oss, allerhelst på inge@vat.no eller via vårt kontaktskjema. Eller 950 30 072 frem til kl 21.00.http://