Vannlekkasje

Ønsker du hjelp til å finne og reparere lekkasjen ? Ta kontakt med oss på post@vat.no eller via vårt kontaktskjema . Du kan og ringe 67564848 / 32887330 helst på dagtid.

Under her kan du lese om vannlekkasjer. Men vær oppmerksom på at dette bare er skrevet for å hjelpe / orienter litt rundt det med vannlekkasje, det er ikke ment som «fasiten» på alt om vannlekkasje. Er du usikker, ta kontakt med fagfolk, som rørleggere eller oss.

 

Hvordan oppdager jeg at jeg har en vannlekkasje ? Hva gjør jeg ?

Det kan være at du ikke oppdager det selv, men får et brev i posten fra kommunen, hvor de pålegger deg å reparere en vannlekkasje de mener du har på ditt vannrør. De fleste kommuner leter systematisk etter vannlekkasjer på egne rør. Som en følge av det, oppdager de også lekkasjer på rør inn til eiendommer som får vann fra deres rør. Dette er den mest vanlige telefonsamtalen vi har fra kunder: «jeg har fått et brev med pålegg om å utbedre en vannlekkasje på mitt rør»

I et slikt tilfelle, som beskrevet ovenfor, bør du kontakte forsikringsselskapet ditt, og et firma, som kan påvise hvor lekkasjen, mest sannsynlig, er. Begge, eller en av disse bør kunne hjelpe deg videre i prosessen, som er å kontakte et gravefirma/rørlegger for å avdekke / reparere bruddet i vannledningen. Normalt er det nok å kontakte en av aktørene.

Men det kan og være at du merker det selv. Det suser i rørene, en konstant susing /ulyd. Nå er det slik at om det tappes vann i et hus, så vil du kunne høre det, om du for eksempel er i kjelleren i nærheten av vannrørene, du vil høre en suselyd. Denne lyden lages / fremkommer av at vann under trykk, strømmer gjennom rørene, forbi skjøter, og andre rørdeler. Men når krana det tappes vann fra stenges, skal det være stille. Suser det fortsatt, kan du ha en vannlekkasje.
Andre symptomer på en vannlekkasje kan være at det strømmer vann opp av bakken, eller at trykket-vannmengden i huset minsker. Eller at vannet forsvinner helt.
Tips: dersom vannet forsvinner plutselig, det kommer ikke en dråpe vann ut av krana, hør med en nabo eller to, har de vann ? Om de og har mistet vannet, er det 2 muligheter, enten er det lekkasje på en felles vannledning for deg og naboene dine, eller så er den ledningen du får vann fra stengt.
Kontakt kommunen der du bor og spør om de har stengt vannet, av en eller annen grunn.
Dersom du har symptomer /indikasjon på at det er en vannlekkasje hos deg, spør kommune der du bor om de har lekkasjer på sine rør i ditt område, som de skal reparere – er klar over. Fordi støy /susing kan forplante seg over lengre strekk, og oppfattes av deg som susing i dine rør. Det kan da skje at kommunen rykker ut og undersøker sin ledning, og finner ut at det er lekkasje på deres ledning. Eller du har en lekkasje, og gir deg et pålegg. Videre prosedyre da. Se under avsnittet «Hvordan oppdager jeg at jeg………….» Ovenfor.
Om svaret fra kommunen er at de ikke har noen kjente feil, som vannlekkasje, på sine ledninger i ditt område, men suse/ulyden er der fortsatt. Du merker ikke noe endring i trykk eller vannmengde, det kommer ikke noe vann opp av bakken, alt er normalt. Men det er en konstant suse/ulyd i ledningen din, hva da ? Ikke så lett å svare på. Hadde det vært hos meg, hadde jeg sett det an en tid. Sjekket at jeg ikke har en wc hvor tilførselsvannet renner rett gjennom, feil på sikkerhetsventilen til vv-berederen. Hørt etter om lyden ga seg, snakket med naboer, hører de susing, vet de om noe ? Holdt «øynene åpne» Kanskje lyden gir seg, fordi årsaken er reparert / tatt hånd om av andre. Det var ingen feil på din ledning.
Men om dette bare forsetter, lyden kanskje tiltar, da bør du kontakte forsikringsselskapet ditt, og eventuelt oss, for å finne ut av dette. Har du en vannlekkasje, så blir den bare verre, den ordner seg ikke selv. Selv om det er «surt» å bruke mye penger på noe som ligger i bakken, som du ikke ser engang, er det «surere» å plutselig bli uten vann. Du har og et ansvar for det vannet som er på avveie, og kanskje forårsaker skade på naboens hus / andres eiendom. Eller din eiendom.

Dekker forsikringen min vannlekkasjelyttingen og reparasjonen ?
Mange spør oss om det. Da svarer vi at du må lese vilkårene i husforsikringen din, og kontakte / melde skaden til ditt selskap. Det kan være forskjellige vilkår fra selskap til selskap.
Vi ser sjelden det endelige oppgjøret mellom kundene våre og deres forsikringsselskap. Men det vi har erfart er at brudd på jernrør ikke dekkes, da rørene som regel er mere en 40 år. (Vannlekkasje i jernrør, se eget avsnitt lengre bak.) Brudd (lekkasje er et brudd) på kobberrør: full dekning de første 20 årene, deretter 5 % mindre dekning for bruddskader pr år. Mao etter 35 år, så dekkes bare 25 % av kostnadene, minus egenandelen. Plastrør og dekning ? Normalt er dekningen best på denne rørtypen, men les vilkårene /hør med ditt seslkap.

Vi påviser vannlekkasjer. Dette gjøres ved å innhente tegninger og opplysninger som måtte finnes om dine rør, og hvor du får levert vannet fra. Så utføres selve arbeidet ved å traseesøke ledningen og kunne bruke 3 metoder.
Lytte med en mikrofon langs traseen, tilsette gass under trykk, for å øke støyen, og lytte med mikrofon, korrolere ledningen dvs. bruke et digitalt verktøy.
Disse metodene utnytter det faktum at vann som strømmer ut av et hull (eller for den del en kran, eller et wc som lekker) i et rør, lager støy. En konstant susing, eller ved større lekkasjer «buldring»
Om nødvendig tilsettes det gass under trykk, i røret. Får å øke støyen. Operatøren går da langs vannledningstrassen med lytteutstyr for å finne det stedet der støyen er høyest. Det kan og brukes et digitalt verktøy som mates med opplysninger om din vannledning, og kobles til denne. Resultatet vises som en graf, der det vises et stort utslag hvor lekksasjen er.
Men her er det mange «feller» en vannlekkasjelytter kan gå i. Alle opplysninger må vurderes kritisk, og det resultatet en kommer frem til vil alltid være «det mest sannsynlige stedet vannlekkasjen er»

Noen opplysninger om vannlekkasjesøking og mulige feilkilder
Alle eiendommer har en utvendig stoppekran. Dersom denne er synlig og i orden, kan vannlekkasjesøkeren stenge denne. Grovt sett kan han/hun da finne ut om lekkasjen er på utsiden eller innsiden av krana. Dele strekket i 2.
Eksempel: dersom krana stenges og støyen fra lekkasjen forsvinner, da er lekkasjen, mest sannsynlig, mellom krana og huset. Fordi det da ikke tilføres «støyende» vann i lekkasjehullet i røret. Motsatt: om det fortsatt er støy er lekkasjen, mest sannsynlig, mellom krana og kommunal / fellesledning.
Men, så kan det være at krana ikke stenger vannet helt. Det kan være at operatøren ikke tør å stenge krana, fordi den er gammel, og det er tungt å operere den. Faren er at krana kiler seg i lukket stilling. (Da har du både vannlekkasje og er uten vann)
Det kan være at du har 2 lekkasjer, det er påvist og reparert en lekkasje, men fortsatt er det støy /susing. Har da lekkasjesøkeren ikke gjort jobben sin ? Jo, det har hun / han. Men det er bare mulig å påvise en lekkasje i slengen, der det suser mest. Det vil alltid være flere punkter på en vannledning, der det er støy /susing. Alle steder hvor vannet passerer en kran, rørdeler, albuer osv. Sånn sett kan det virke som det er mange lekkasjer. Lekkasjelytterens oppgave er å finne det mest sannsynlige /opplagte stedet av alle disse «støystedene»
Albuer ved anboringsklammeret er et punkt det alltid er støy. Som kan forveksles med støy fra en lekkasje, mens støyen bare er fordi vannet, under trykk, lager støy når det passerer de krappe retningsendringene som  settningsalbuer, og anboringsklammeret i seg selv, lager. Noen ganger er denne støyen like høy som ved selve lekkasjestedet.

Det finnes mange feilkilder, men som regel klarer vi å luke de ut, angi i rapporten hvor lekkasjen mest sannsynlig er, med et godt resultat.
Noen ganger havner operatøren i sterk tvil, hun / han klarer ikke å ang (for eksempel) om lekkasjen er ved kommunal ledning i veien, ved anboringsklammeret, eller ved stoppekranen som ligger inne i hagen, bare noen meter unna. Eller midt i mellom.
Da kan konklusjonen bli at lekkasjesøkeren anbefaler huseieren å avdekke (grave) røret i egen hage, før det går ut på offentlig vei. Fordi, det å grave i offentlig vei er kostbart. Ofte kr 100.000,- eller mere. I et slikt tilfelle kan det være lurt å starte ved det billigste stedet, som oftest i egen hage. Er det ikke der, så fortsetter en ut i veien.

Må det graves der lekkasjen er, går det ikke an å reparere den på annen måte ?
Mange spør om det, for eksempel om en kan reparere ved å legge et belegg, eller en epoxy-strømpe inni røret ? Vi vet ikke om noen slike metoder.
I noen tilfeller har det blitt trukket en mindre plastledning gjennom kobberrør, forbi lekkasjestedet, og ved det «reparert» lekkasjen (bruddet) Men da må en ha tilgang til kobberrøret i begge ender.

Vannlekkasje i jernrør. Viktig å ta hensyn til !
Dersom du har vannlekkasje i et rør av jern, du vet at hele rørstrekket er av jern, da er det lite økonomi i å bruke penger på å finne ut hvor lekkasjen er, grave og reparere den.

Jernrør er det dårligste materialet, det som har, forventet, kortest levetid. Det er ikke uvanlig at det oppstår en ny lekkasje etter kort tid, kanskje like i nærheten av den som ble reparert for kort tid siden, eller et annet sted på strekket.
Du bør legge om hele rørstrekket. Dette kan gjøres ved å rense det og trekke et plastrør inni jernrøret. Men det er ikke sikkert dette er beste løsningen hos deg. Du kan lese mere om dette under rørfornying/rehabilitering.

Send spørsmål til oss via kontaktskjemaet eller post@vat.no

Bilde som viser søk etter vannlekkasje.

Bilde som viser søk etter vannlekkasje

 

Her har operatøren først peilet rørtrassen, og merket den med blått. Så går han langs traseen og lytter, for å finne det stedet der støyen, som lekkasjen lager, er høyest. Som igjen angir det mest sannsynlige lekkasjestedet.

Han har mulighet til å øke støyen, ved å tilsette gass under trykk. Og han har mulighet til å bruke et instrument, korrolator, som monteres inne i huset, og (for eksempel) i en kommunal vannledningskum. Som regel står dette et døgn. Så mates disse opplysningene, sammen med opplysninger om materialer, lengder oa. Inn i et dataprogram, og analyseres. Svaret vises i en graf, der det mest sannsynlige lekkasjestedet er.

Instrumentene som brukes er nødvendige og viktige, men vel så viktig er korrekte tegninger og opplysninger. Og, ikke minst, erfaringen til lekkasjelytteren.